ANBI

A. algemene gegevens

Naam ANBI: ZELFSTANDIG ONDERDEEL FAMILIEBLAD DE BAZUIN
RSIN nummer: 818443649
Website : http://www.gereformeerdkerkbladdebazuin.nl
Email : secretaris@gereformeerdkerkbladdebazuin.nl

 

B. Doelstelling:
Tweewekelijkse uitgave van het landelijk kerkblad De Bazuin van De Gereformeerde Kerken (hersteld). Beheer en onderhoud van de website van De Bazuin. Het gaat om de volgende URL: http://www.gereformeerdkerkbladdebazuin.nl .

 

De interne regelgeving binnen de rechtspersoon wordt bepaald door het Statuut van het zelfstandig onderdeel DE BAZUIN van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

 

 

C. Actueel meerjarig beleidsplan

De Generale Synode Langsingerland 2017-2018 heeft op 3 maart 2018 besloten tot oprichting van de rechtspersoon “ zelfstandig onderdeel De Bazuin”. Daarbij is een raadscollege opgericht die de bestuurstaken van het zelfstandig onderdeel uitvoeren. Het raadscollege werkt aan het opstellen van beleidsplan dat na vaststelling zo spoedig mogelijk zal worden gepubliceerd.

 

 

D. Samenstelling bestuur
Het raadscollege van het zelfstandig onderdeel De Bazuin voert de bestuurstaken uit. Het raadscollege bestaat uit een afgevaardigde van elke plaatselijke gemeente van het kerkverband (2018: 9 personen). Het raadscollege benoemd uit haar midden een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De namen van de raadscollegeleden zijn niet vermeld, omdat de rechtspersoon een zelfstandig onderdeel is van het kerkgenootschap De Gereformeerde Kerken (hersteld). De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen en legt hiervoor verantwoording af aan het voltallige raadscollege.

 

 

E. Beloningsbeleid:

Er is geen sprake van enige vorm van financiele beloning/tegemoetkoming van de leden van het raadscollege

 

 

F. Verslag activiteiten:

Iedere twee weken verschijnt de papieren versie van het kerkblad De Bazuin. De artikelen van De Bazuin worden gepubliceerd op de website. Daarnaast wordt de website onderhouden en voortdurend geactualiseerd.

 

 

G. Financiele toelichting:
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke ontvangsten en uitgaven.

 

   

Herziene

   

 

 

 

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Begroting

 

Begroting

 

2016

2016

2017

2017

 

2018

BATEN

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Abonnementsgelden

40. 127

41. 000

43. 894

40. 000

 

39. 000

Advertenties

1. 776

1. 300

829

1. 300

 

1. 600

Nieuwjaarsadvertenties

901

1. 000

795

1. 000

 

1. 000

Giften

482

2. 500

377

2. 500

 

3. 000

Rente

97

200

56

200

 

200

Verkoop borchures

0

0

1256

0

 

0

 

43. 383

46. 000

47. 207

45. 000

 

44. 800

LASTEN

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Drukkosten

10. 597

16. 500

9. 914

16. 000

 

15. 600

Verzendkosten

8. 230

14. 000

8. 228

13. 500

 

13. 600

 

18. 827

30. 500

18. 142

29. 500

 

29. 200

     

 

 

 

 

Redactiekosten

10. 196

13. 000

11. 216

13. 200

 

13. 300

Vergaderkosten

0

300

79

300

 

300

Reiskosten

39

400

0

400

 

400

Kosten secretariaat/abonnementenadm.

154

400

610

400

 

400

Kosten internet

703

900

685

900

 

900

Bankkosten

138

200

160

200

 

200

Brochures

407

0

1. 691

0

 

0

Diversen

351

100

60

100

 

100

 

30. 815

45. 800

32. 643

45. 000

 

44. 800

     

 

 

 

 

RESULTAAT

12. 568

200

14. 564

0

 

0