Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

ANBI

A. algemene gegevens

Naam ANBI: ZELFSTANDIG ONDERDEEL FAMILIEBLAD DE BAZUIN
RSIN nummer: 818443649
Website : http://www.debazuin.nl
Email : secretaris@debazuin.nl

 

B. Doelstelling:
Tweewekelijkse uitgave van het landelijk kerkblad De Bazuin van De Gereformeerde Kerken (hersteld). Beheer en onderhoud van de website van De Bazuin. Het gaat om de volgende URL: http://www.debazuin.nl .

 

De interne regelgeving binnen de rechtspersoon wordt bepaald door het Statuut van het zelfstandig onderdeel DE BAZUIN van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

 

 

C. Actueel meerjarig beleidsplan

De Generale Synode Langsingerland 2017-2018 heeft op 3 maart 2018 besloten tot oprichting van de rechtspersoon “ zelfstandig onderdeel De Bazuin”. Daarbij is een raadscollege opgericht die de bestuurstaken van het zelfstandig onderdeel uitvoeren. Het raadscollege werkt aan het opstellen van beleidsplan dat na vaststelling zo spoedig mogelijk zal worden gepubliceerd.

 

 

D. Samenstelling bestuur
Het raadscollege van het zelfstandig onderdeel De Bazuin voert de bestuurstaken uit. Het raadscollege bestaat uit een afgevaardigde van elke plaatselijke gemeente van het kerkverband (2018: 9 personen). Het raadscollege benoemd uit haar midden een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De namen van de raadscollegeleden zijn niet vermeld, omdat de rechtspersoon een zelfstandig onderdeel is van het kerkgenootschap De Gereformeerde Kerken (hersteld). De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen en legt hiervoor verantwoording af aan het voltallige raadscollege.

 

 

E. Beloningsbeleid:

Er is geen sprake van enige vorm van financiele beloning/tegemoetkoming van de leden van het raadscollege

 

 

F. Verslag activiteiten:

Iedere twee weken verschijnt de papieren versie van het kerkblad De Bazuin. De artikelen van De Bazuin worden gepubliceerd op de website. Daarnaast wordt de website onderhouden en voortdurend geactualiseerd.

 

 

G. Financiele toelichting:
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke ontvangsten en uitgaven.

 

  Werkelijk Begroting Werkelijk   Begroting
  2018 2018 2017   2019
BATEN          
           
Abonnementsgelden 39. 935 39. 000 43. 894   40. 000
Advertenties 698 1. 600 829   1. 000
Nieuwjaarsadvertenties 910 1. 000 795   900
Giften  225 3. 000 377   300
Rente 13 200 56   20
Verkoop brochures 263 0 1. 256   300
  42. 044 44. 800 47. 207   42. 520
LASTEN          
           
Drukkosten 8. 357 15. 600 9. 914   20. 500
Verzendkosten 7. 220 13. 600 8. 228   5. 300
  15. 577 29. 200 18. 142   25. 800
           
Redactiekosten 10. 445 13. 300 11. 216   6. 000
Vergaderkosten 182 300 79   800
Reiskosten 494 400 0   1. 000
Kosten secretariaat/abonnementenadm. 673 400 610   600
Kosten internet 675 900 685   700
Bankkosten 159 200 160   200
Brochures 0 0 1. 691   0
Diversen -20 100 60   7. 420
  28. 185 44. 800 32. 643   42. 520
           
RESULTAAT 13. 859 0 14. 564   0

 

Baten
Abonnementsgelden
Betreft de abonnementen van kerkleden en niet-kerkleden
Vanuit Australie en Canada is een bedrag van € 1. 082, 44 (2017: € 3. 500, 66) ontvangen.

Rente
Betreft de rente op de spaarrekening

Kosten
De uitvoeringskosten waren voor 2018 begroot op € 15. 600 (2017: € 15. 500).
De werkelijke kosten hebben bedragen € 12. 608 (2017: € 12. 810).

Redactiekosten
Betreft de bezoldiging van de hoofdredacteur en de opmaakredacteuren.
In deze kosten zijn de werkgeverslasten inbegrepen.

Vergaderkosten
Betreft kosten van vergaderingen van redactie en medewerkers.

Brochures
De voorraad niet verkochte brochures is gewaardeerd op nihil
In 2017 bedroeg de produktiekosten van de brochures € 1. 690, 70
In 2018 is aan brochures verkocht € 262, 80 (2017: € 1. 256, 00)